Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20150408123954 logo v fk

V Festiwal Kultury Chodów 2015 – lista zgłoszeń

 

PATRONAT MEDIALNY:  

 

REGULAMIN

I. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

II. Cel imprezy:

1.     Prezentacja, propagowanie, popularyzacja i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży,
          jak również rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym wyrażającym się
          w pielęgnowaniu gwary, zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańca.

2.       Wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami.

3.       Promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.

4.       Prezentacja dorobku artystycznego w kategoriach: taniec, teatr, muzyka, plastyka. 

III. Terminarz Festiwalu:

 1. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do GOK do 5 maja 2015. Możliwa jest forma mailowa,
  ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony.
 2. Każda prezentacja powinna być zgłoszona na osobnej karcie.
 3. Każda placówka / szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje w każdej kategorii wiekowej

(taniec, muzyka, teatr) oraz maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej (plastyka).

 1. Koszt przejazdu uczestników i ubezpieczenie na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja patronująca danej osoby lub zespołowi.
 2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci statuetek oraz występ finałowy

w czerwcu 2015r.

 1. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na występ w koncercie finałowym.
 2. Orientacyjne godziny występów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora:

          www.gok.gminasiedlce.pl

 

IV. Kategorie artystyczne – zasady uczestnictwa

 

TANIEC

 1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły prezentujące różne formy tańca: ludowego, towarzyskiego, dawnego, klasycznego i nowoczesnego.
 2. Występy oceniane będą wyłącznie w 4 poniższych kategoriach stylistycznych:

a)     taniec ludowy (jako kultywowanie i upowszechnianie folkloru oraz dziedzictwa narodowego Polski i innych krajów)

b)       taniec towarzyski (jako upowszechnianie standardów światowych)

c)     tańce dawne (np.: allemande, menuet, gawot, itd.) i formy klasyczne (np. balet) (jako rekonstrukcja form historycznych z różnych epok – średniowiecza, renesansu, baroku po  czasy współczesne)

d)       formy nowoczesne (np.: hip hop, disco, show dance, break dance, itd.).

 

 

 1. Podkład muzyczny:

a)     zespoły ludowe oraz tańca dawnego i klasycznego: na żywo lub CD audio, CD mp3

b)     zespoły tańca towarzyskiego i nowoczesnego: CD audio, CD mp3

c)     podkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu w Chodowie do 5 maja 2015.
Dopuszczalny nośnik: CD audio lub CD mp3. Należy dołączyć dokładny opis zawierający: nazwę grupy tanecznej oraz  tytuł układu choreograficznego. Na dostarczonej płycie CD powinien znajdować się tylko 1 utwór. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony.

 1. Maksymalny czas trwania występu:

a)     zespoły ludowe – maksymalnie do 15 minut

b)     zespoły tańca dawnego, klasycznego i towarzyskiego – maksymalnie do 10 minut

c)     zespoły tańca nowoczesnego – maksymalnie do 5 minut.

5.        Kategorie wiekowe:

          – przedszkola i klasy „0”                      

          – szkoły podstawowe klasy I-III

          – szkoły podstawowe klasy IV-VI    

          – gimnazjum i szkoły średnie.

 1. Liczba osób w zespołach max. 24 osoby.
 2. Termin konkursu: 13 maja 2015 (środa) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona
  wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń.

8.     Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo  uczestników. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Festiwalu.

9.   Udział w Festiwalu jest akceptacją zapisów regulaminu i jednocześnie wyrażeniem zgody
na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Festiwalu oraz ewentualną późniejszą  eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, itp.).

 

Wymiary sceny: szerokość 6,5 metrów, głębokość 5 metrów.

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

MUZYKA

 1. Repertuar dowolny.
 2. Podkład muzyczny: na żywo lub z CD audio, CD mp3. Wyklucza się używania podkładów muzycznych z zarejestrowanymi głosami, chórkami, liniami wokalnymiPodkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu w Chodowie w formie CD, CD mp3 + opis zawierający nazwę wykonawcy oraz tytuł utworu do 5 maja 2015. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony. 
 3. W przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne   (instrumenty muzyczne we własnym zakresie).
 4. Maksymalny czas trwania występu: 5 minut.
 5. W zgłoszeniu należy podać liczbę potrzebnych mikrofonów oraz instrumenty jakie zostaną użyte oraz sposób ich podłączenia (np.: duży jack, XLR, itp.).
 6. Termin konkursu: 15 maja 2015 (piątek) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona
  wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń:

           – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI   

           – gimnazjum i szkoły średnie

 

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

TEATR

 1. Temat przedstawienia – dowolny.
 2. W przeglądzie mogą brać udział wyłącznie grupy teatralne żywego planu.
  1. Wyklucza się możliwość używania mikrofonów. 
  2. Dopuszcza się odtwarzanie dźwięków, tła muzycznego, wyłącznie przy spełnieniu następujących     kryteriów:

odtwarzaniem materiału dźwiękowego zajmuje się osoba wydelegowana przez podmiot występujący. Realizator dźwięku obsługujący festiwal odpowiada jedynie za poziom głośności i niedopuszczalne jest instruowanie go przed lub podczas sztuki, co i kiedy powinien włączać, wyłączać, przewijać, itp., ani jakakolwiek inna forma angażowania go
w przedstawienie, czyniąca go współodpowiedzialnym za jego powodzenie.

– dopuszczalne typy nośnika: płyta cd lub pendrive

– dopuszczalne formaty dźwięku: cd audio, wav, mp3 (rozdzielczość możliwie najwyższa,    

  np.320 kb/s) 

– materiał dźwiękowy musi być przygotowany pod kątem przedstawienia na jednym nośniku 

– na nośniku nie mogą znajdować się ścieżki ani pliki nie związane z przedstawieniem – ścieżki

  powinny być uporządkowane chronologicznie, a ich tytuły wpisane elektronicznie

– dodatkowo nośnik musi posiadać chronologiczny spis ścieżek wraz z tytułami i czasem

   ich trwania (okładka cd lub kartka A4 w przypadku pendrive)

– nośnik musi być dostarczony najpóźniej na dzień przed występem.

– dane z nośnika zostaną wczytane i zakatalogowane w laptopie organizatora, z którego będą  

  odtwarzane podczas przedstawienia. Po występie dane te zostaną usunięte z komputera

– dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięków z własnego (dowolnego) odtwarzacza,
w przypadku takim, należy zaznaczyć to w deklaracji zgłoszeniowej, koniecznie podając rodzaj wyjść audio w posiadanym urządzeniu (dopuszczalne: chinch, minijack stereo, 2x jack mono, jack stereo, XLR).

 

 1. Przedstawiany program nie może przekroczyć 20 minut.
 2. Maksymalna Liczba osób w zespole: 35.
 3. Termin konkursu: 14 maja 2015 (czwartek) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona
  wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń:

           – przedszkola i klasy „0”                     

           – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI   

           – gimnazjum i szkoły średnie

 

Wymiary sceny: szerokość 6,5 metrów, głębokość 5 metrów.

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

PLASTYKA

KONKURS PLASTYCZNY „NA ŻYWO”

I etap –  Każda placówka/szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 maja 2015.

 

II etap – wykonywanie prac w siedzibie GOK

 

 1. Temat pracy zostanie podany przy rozpoczęciu konkursu w GOK.
 2. Prace będą wykonywane w formacie A3.
 3. Czas wykonywania pracy 3 godziny.
  1. Technika: malarstwo, grafika, rysunek (z wyłączeniem technik przestrzennych typu: collage, wydzieranka, itp.).
  2. Materiały do wykonania pracy we własnym zakresie.
  3. Organizatorzy nie oddają wykonanych prac i zastrzegają sobie możliwość ich opublikowania.
  4. Termin konkursu: 12 maja 2014 (wtorek) godz.10.00.

 

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

 

V. Biuro Organizacyjne:

  Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

                                             08-119  Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75

                                 Tel/fax: (25) 644-36-91  e-mail: gok@gminasiedlce.pl

Regulamin oraz karty zgłoszeń są do pobrania na stronie: www.gok.gminasiedlce.pl

 

VI. Kategorie wiekowe

Adresaci: dzieci i młodzież (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczniowie szkół artystycznych, uczestnicy różnych kół zainteresowań)

Kategorie wiekowe:

           – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI   

           – gimnazjum i szkoły średnie

 

VII. Ocena i nagrody:

1. Oceny dokonywać będą komisje składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.

2. Komisje będą brały pod uwagę następujące kryteria:

 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór repertuaru
 • opracowanie choreograficzne, reżyserię
 • dobór muzyki
 • jakość podkładów muzycznych
 • technikę wykonania
 • dobór i estetykę wykonania kostiumów, scenografii
 • wartości wychowawcze
 • kreatywność artystyczną (szczególnie premiowana będzie twórczość autorska, opierająca się na tekstach i kompozycjach własnych).

 

Organizator przewidział nagrody w poszczególnych kategoriach artystycznych.

 

VIII. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia
 oraz dostarczenie jej Organizatorowi wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci podkładów  muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja  2015r.

IX. Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia.

X. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

08-119  Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75

Tel/fax: (25) 644-36-91; e-mail: gok@gminasiedlce.pl

www.gok.gminasiedlce.pl

powrót do aktualności