Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20111026034633 LOG Patr

Przegląd Pieśni Patriotycznych

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie organizuje Przeglad Pieśni Patriotycznych.

Przegląd odbedzie się 23 listopada 2011r. o godz. 10.00 .

Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności:

zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami, uświadomieniem i

zrozumieniem roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka i włączenie ich we własną

hierarchię wartości.

 

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

1.  Przegląd Pieśni Patriotycznej  przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów

W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry

działające w szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, parafiach, stowarzyszeniach,

a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszeniem na Przegląd jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłany do

dnia 10 listopada 2011 r. pocztą, lub e-mailem do GOK. Decyduje data wpływu do Organizatora.

2.  Uczestnicy przeglądu będą mogli zgłosić swój udział w jednej z czterech niżej

wymienionych kategoriach oceniania:

  • · I kat. – zespoły dziecięce do 12 lat
  • · II kat – zespoły młodzieżowe od 13 -18 lat
  • · III kat. – soliści do lat 12
  • · IV kat. – soliści od lat 13 do 18
  • · V kat – seniorzy

3.  Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu obsługę techniczną.

4.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Przeglądu.

5.  Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania:

– zespoły – soliści – 1 dowolnie wybranej pieśni o tematyce patriotycznej.

6.  Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.

7.  Łączny czas występu nie może przekroczyć  6 minut .

8.  Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie

podlegają zmianom.

10.  Jury festiwalu oceniać będzie:

           · wartość artystyczną utworu

           · aranżacja i poprawność wykonania

           · ogólny wyraz artystyczny

11. Decyzje Jury są ostateczne.

II . NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Powołane przez Organizatorów jury może przyznać następujące nagrody:

  • · za zajęcie  I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach
  • · wyróżnienia wg. uznania Jury.
  • · Organizator  przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników Przeglądu

Adres, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Chodów  ul. Sokołowska 75

08-119 Siedlce

e-mailgok@gminasiedlce.pl

powrót do aktualności