Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20161018113834 fotograf

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY – CZTERY PORY ROKU W GMINIE SIEDLCE

 

Regulamin gminnego Konkursu Fotograficznego  ,,CZTERY PORY ROKU W GMINIE SIEDLCE” 

I.   Przepisy ogólne

 1. Konkurs „CZTERY PORY ROKU W GMINIE SIEDLCE”, zwany dalej „Konkursem” organizuje i prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Celem Konkursu jest promocja walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych gminy Siedlce; wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem; prezentacja walorów gminy Siedlce wraz ze zmianami pór roku.
 3. W Konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II.    przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
 2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową, lub dostarczyć osobiście
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej
 4. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno – białych, sepii lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach 15×21 cm.   Oryginalne fotografie należy zapisać postaci cyfrowej na nośniku CD  (format JPG) Rozdzielczość zdjęcia musi być do 300 dpi  
 5. Każda praca powinna zostać oznaczona opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
 6. Do dużej koperty (zaadresowanej na: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ul. Sokołowska 75 08-110 Siedlce  z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny  „CZTERY PORY ROKU W GMINIE SIEDLCE”) należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą, zaklejoną kopertę, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), płyta CD z nagranymi zdjęciami w formie cyfrowej ,wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz następującą, podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „CZTERY PORY ROKU W GMINIE SIEDLCE” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

 

 1. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
 2. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
 3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów
 5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III.                   Terminarz

 1. Termin nadsyłania zdjęć upływa    

 Etap I   ,,Jesień” – 02.12.2016 r.

 Etap II   ,,Zima”  –  03.03.2017 r.

 Etap III ,,Wiosna” – 02.06.2017r.

 Etap IV ,,Lato” – 01.09.2017 r.

 

Decyduje data stempla pocztowego. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.

Laureaci etapu I – Jesień zostaną wyłonieni do 22. 12.2016 r

Laureaci etapu II – Zima zostaną wyłonieni do 17.03.2017 r.

Laureaci etapu III – Wiosna zostaną wyłonieni do 23.06. 2017 r.

Laureaci etapu IV – Lato zostaną wytypowani do 07.09.2017r.

 

 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.gok.gminasiedlce.pl

 1.  Zwycięzcy i uczestnicy każdego z etapów zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie do 14 dni po zakończeniu każdego etapu.

 

 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji , na wydawanych przez siebie materiałach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.6. niniejszego regulaminu.

powrót do aktualności